CN

投资人关系联络窗口

名称:永丰金证券股份有限公司股务代理部 

网址:http://securities.sinopac.com

地址:台北市中正区博爱路17号3楼 

Tel:(02)2381-6288


jj登陆集团投资关系人

谢志铭(发言人)

E-mail:alan.hsieh@carttube.com

804高雄巿鼓山区中华一路318号4楼

Tel:86-7-555-0685


jj登陆集团投资关系人

林婉纯(代理发言人)

E-mail:joanne.lin@carttube.com

804高雄巿鼓山区中华一路318号4楼

Tel:86-7-555-0685